Zásady ochrany osobných údajov


Prevádzkovateľ internetového obchodu www.keramickeradiatory.sk:
ev-charge. s.r.o.
Okružná 2060/9,
Dolný Kubín 02601,
Slovenská republika,
IČO: 51488698, IČ DPH: SK2120733329, OU-DK-OZP-2018/ 0021 61-4
č. živnostenského registra 530-12099
Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. O ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 1. Osobné údaje a ich spracovanie
  1.1.Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v
  internetovom obchode www.keramickeradiatory.sk:titul, meno, priezvisko, poštová adresa, emailová adresa, telefón, číslo bankového účtu).
  Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že spracúvanie osobných údajov je povolené v
  zmysle Článku 6 ods.1 pism.b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane
  fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
  V zmysle Článku 6 ods.1 pism.b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane
  fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude
  predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje
  kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov
  kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a
  spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej
  vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
  1.2. Účely spracovania osobných údajov
  a) Za účelom: Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných na našej webovej
  stránke. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy pri vybraných
  údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).
  b) Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej
  individuálneho prispôsobovania. V prípade, že máte nedokončenú objednávku, alebo
  potrebujete akúkoľvek pomoc.
  V prípade, ak nám chýbajú ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na dokončenie zmluvného
  vzťahu.
 2. Marketingové ponuky
  Marketingu a to formou:
  2.1 Zasielania newsletter správna e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing
  listu na stránkach internetového obchodu www.keramickeradiatory.sk:a to v rozsahu: (titul,
  meno, priezvisko, e-mailová adresa).
  2.2 Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním
  svojej-mailovej adresy do políčka „Prihláste sa na odber noviniek…“ uvedenom na stránkach
  www.keramickeradiatory.sk, alebo zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky
  vyjadriť svoj súhlas v zmysle Článku 6 ods.1 pism.a všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ)
  2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
  takýchto údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré
  sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania
  informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich
  vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových
  produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu
  tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.
  Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov
  kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek
  písomnou formou a to na adresu info@ev-charge.sk, alebo doručiť na adresu
  ev-charge. s.r.o.
  Okružná 2060/9,
  Dolný Kubín 02601,
  Prevádzkovateľ prehlasuje, že:
  a) Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci
  svojich obchodných aktivít.
  b) Nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.
 3. Spoločné ustanovenia:
  Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára
  alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene
  bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.
  Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných
  údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o
  ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
  napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:
  Právo na prístup
  • Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na
  informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše
  osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované
  inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám
  poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
  Právo na nápravu
  • Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť
  informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú
  nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto
  informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  Právo na vymazanie
  • Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov,
  napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na
  naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so
  spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností.
  Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme
  môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
  Právo na obmedzenie spracovania
  • Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné
  údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť
  nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
  Právo na prenosnosť údajov
  • Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám
  poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len
  osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej
  ste jednou zo zmluvných strán.
  Právo namietať
  • Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych
  oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a
  infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie
  a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
  Právo podať sťažnosť:
  Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane
  uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa poslaním e-mailu na adresu:info@ev-charge.sk,
  alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu
  ev-charge, s.r.o. Okružná 2060-9, Dolný Kubín 02601
  Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje
  spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán,
  ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
  republiky,https://dataprotection.gov.sk,Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/
  3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
 4. Odovzdanie údajov tretím stranám
  Tretie strany:
  Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom
  spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie
  spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:
  a) Slovak Parcel Service s.r.o. , Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunajim, Zapísany v
  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B, IČO:
  31329217
  b) Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631
  124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.:
  803/S.
  c) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát;
  d) tretím stranám, napr. prvým zástupcom, súdom s cieľom vymáhania alebo uzavretia
  akejkoľvek zmluvy s vami;
  e) verejným orgánom (napr. polícia)
 5. Súbory cookies
  Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a
  používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom
  počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. Súbory
  cookies využívame napr. na:
  •správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku
  •zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať
  •čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu
  návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách
  •zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý
  nemáte záujem
  Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími
  stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“).
  Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené
  reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov
  na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nemožno
  identifikovať.
  Využitie súborov cookies
  Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy.
  Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok.
  Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo
  kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od
  nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).
  Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:
  •analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že
  pochopíme, ako ho používatelia používajú
  •konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
  •trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon
  rôznych predajných kanálov
  •remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie
  •esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu
  Odmietnutie súborov cookies
  Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina
  prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies
  možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané
  typy.
  Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť
  na nasledujúcich webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov
  •Chrome, Firefox, Internet Explorer, Android
 6. Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania
  •Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém
  SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou
  technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu
  neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.
  •Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní vášho osobného hesla.
  Upozorňujeme vás, že je nevyhnutné, aby ste vaše prístupové údaje neoznamovali tretím
  osobám a po ukončení vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového
  prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spolu s inými používateľmi. Firma ev-charge,
  s.r.o. nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, ibaže by túto situáciu priamo
  spôsobila.
 7. Obdobie spracovania
  Osobné údaje spracovávame a uchovávame:
  •v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z´kúpnej zmluvy,
  t.j. počas objednávky a záručnej lehoty plnenie zmluvy po dobu dĺžky záručnej doby (2-10
  rokov) (DIČ fyzickej osoby, Dodacia adresa, Email – identifikácia účtu na EShopu,
  Fakturačná adresa, IČO, IP Adresa, Meno, Názov spoločnosti, Priezvisko, Telefón)
  •Účtovné doklady, ako napr. faktúry vystavené spoločnosťou ev-charge, s.r.o., sú v súlade so
  zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.
  •zasielanie noviniek emailom z webu www.keramickeradiatory.sk iba aktívnym zákazníkom
  platný 4 roky alebo do odvolania do odvolania súhlasu.
  V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané
  právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.
  Kontakt:
  e-mail: info@ev-charge.sk
  Adresa: ev-charge, s.r.o. Okružná 2060/9, Dolný Kubín 02601, Slovenská republika
  Telefonicky: + 421 901747747
  Účinnosť
  Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 25.5.2018